LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Hai 05/06/2023
14:00
Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao
chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
A Phước Phòng họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học). Bộ thông tin và truyền thông
Thứ Ba 06/06/2023
07:30
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023 
 
A Phước Hội trường tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh
14:00
 Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII 
A Phước Hội trường tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh HĐND tỉnh